КАКО СЕ СОЗДАВАШЕ ”ПАНЕВСКИ И СИНОВИ  ком.”

Oсновањето на фирмата ПАНЕВСКИ И СИНОВИ” е во 1986 година како самостоен занаетчиски дуќан за нарежување клучеви. Тоа беше како дополнителна семејна дејност, која понатаму добива други размери.

Уште во почетокот се остварува соработка со фирмата ”SILCA”најпознат производител на клучеви и машини за клучарство од Италија.

Со развојот на компанијата дејноста се прошируваше на елементи за затварање и осигурувачи на влчезни елементи,каси и сефови.Проширената дејност наметна соработка со нови познати фирми како ”CISA”, ”CORBIN”, ”KABA”, ”KESO”, ”MAUER”, ”TITAN”, “GEZE”, ”SECUREMME” и други познати во Европа и Светот.

Со екипирање на иженерскиот и стручен кадар дејноста се проширува на пласман и монтажа на гаражни и индустриски врати од една од најпознати германски компании ”HORMANN” и италијанската компанија за автоматика на врати “DITEC”.

Производите на овие фирми задоволуваат широки барања за гаражни врати за семејни и стамбени гаражи. Посебно широкиот асортиман на индустриски врати и уреди за утоварно-истоварни рампи.

 

old-image

 

СЕГАШЕНИОТ  ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА ОПФАЌА

Panevski & Sinovi Company денес

Panevski & Sinovi Company денес

Базирајки се на високо квалитетни производи и професионален однос, инженерски и стручен кадар како и обучени извршители опфаќа широк делокруг на работа и тоа:

  • ИНДУСТРИСКИ ВРАТИ
  • УТОВАРНО-ИСТОВАРНИ УРЕДИ ЗА ИНДИСТРИСКИ ПОГОНИ
  • ГАРАЖНИ ВРАТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ И СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ
  • АВТОМАТСКИ ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ
  • РАМПИ
  • ШИРОК АСОРТИМАН НА РЕПРО МАТЕРИЈАЛИ ЗА КЛУЧАРСТВО
  • МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА НАРЕЖУВАЊЕ НА КЛУЧЕВИ
  • КЛУЧАРСКА ГАЛАНТЕРИЈА
  • СТАНДАРНИ И СИГУРНОСНИ БРАВИ
  • СЕРВИС НА ПЛАСИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИ