corbin

corbinlogo[1]
Интелегенција во автоматско отворање

Фирмата Metalplus – производител на кутии за клучеви – претставува модерна, флексибилна и иновативна компанија која е меѓународно застапена на пазарите.
Производите на Metalplus се резултат од неколку години на истражување и инвестиции во системите за производство, кои се приспособуваат и се во функција на крајниот корисник.
Целта на Metalplus е континуирано подобрување на ниво на квалитет и оваа обврска е потврдена од страна на сертификациониот систем за квалитет UNI EN ISO 9001.

www.assaabloy.cz